SHG banner startpagina

Oude krantberichten

krantberichtenIk wil u deze maand meenemen naar drie krantberichten van 1872 die ik uit ons archief heb overgenomen.

GARRELSWEER, 5 Januari. Ten gevolge van het tegenwoordige zachte winterweder beginnen hier en elders de eendvogels weer te leggen. Onder anderen heeft één der eenden van den landgebruiker K.M te Hoeksmeer reeds den 27sten December jl. zijn eerste ei gelegd en na dien tijd nog eenige anderen.

GARRELWEER, 7 mei. Dat het zeer gevaarlijk is kleine kinderen zonder opzigt bij diepe waters te laten spelen, bleek gisteren ook hier weder. Terwijl de beide zoontjes van den daglooner D. alhier bij den diepswal speelden, viel de kleinste oud 3 jaren door 't aanstooten van zijn broertje in 't water. Gelukkig waren onze korenschippers met hun schip in de nabijheid, zoodat men nog bij tijds het kind, dat reeds midden in 't diep lag, van een anders wissen dood redde en 't weer in welstand bij zijne ouders te huis bezorgde.

GARRELSWEER, 14 mei. Dat het rijden langs vaarten en kanalen, waar veel drukte is, wegens het gedruisch en de ongewone vertooningen, die daar vaak plaats hebben, gevaarlijk is, bleek ook weder te dezer plaatse. De heer E. Doornbos van Godlinze reed heden avond van Groningen huiswaarts.
In onze nabijheid lag een grindschip te lossen. Door het gedruisch, veroorzaakt door het uitstorten van een kar met grind, werden de paarden schichtig en geraakten op hol. Eindelijk stuitte de wagen tegen een telegraafpaal, door welken schok wagen en paarden en alles onderstboven stortte.
De heer Doornbos en zijn zoon zijn er met den schrik afgekomen, doch zijne beide dochters, vooral de ééne, hebben zich zeer erg aan 't aangezigt bezeerd. Door de landgebruiker Vink in huis genomen en verzorgd, zijn ze, daar hun eigen rijtuig door 't ongeluk verbrijzeld en onbruikbaar geworden was, met geleend paard en rijtuig, na een paar uur toevens, verder huiswaarts gereden.

Namens Stichting Historie Garrelsweer
Tonnie Elderman
www.sthistoriegarrelsweer.nl